fbpx

מיסים על נדל״ן בפורטוגל

כל נושא המיסים בפורטוגל עלול להיות סבוך.

בצוות קאזה פורטוגל עובד רואה חשבון פורטוגלי בעל נסיון רב המתמחה בנדל״ן. נשמח לסייע בכל התהליך על מנת לייעל אותו ולמנוע תשלומי מיסים מיותרים בהמשך הדרך.

 1. ­מיסים על העברות נדלן בפורטוגל

  מס עירוני להעברת רכוש (IMT)

  פעילויות חייבות במס

  • העברות בעלות בתמורה או חלקים מהן;

  • שכירות ושכירות משנה ארוכות טווח (מעל 30 שנה);

  • רכישת מניות (לא כולל מניות בחברות ציבוריות בערבון מוגבל) בחברות המחזיקות ברכוש, בכפוף לכך שהרכישה האמורה מובילה לכך שבעל מניות מחזיק בלפחות 75% מהוון המניות או שמספר החברים מצומצם לשני בעלי מניות נשואים;

  • תרומות להון המניות של חברות בשווי כסף הכוללות נכסי נדלן או חלוקתן לבעלי המניות במקרה של פירוק חברות כאמור;

  • המחאות מחייבות בהסכמי שטר חוב;

  (בין השאר)

  אנשים חייבים במס

  • יחידים או ישויות משפטיות אליהם מועבר נכס הנדלן, ללא קשר לתושבות המס שלו.

  סכום חייב במס

  • הערך החוזי או הערך החייב במס, הגבוה מבינהם.

  תעריפים

  • נכסים עירוניים המשמשים למגורים – 0-6% (שיעור פרוגרסיבי מקסימלי);

  • נכסים כפריים – 5%

  • רכישות אחרות – 6.5%

  • רכוש שנרכש על ידי תושבי מקלט מס” – 10%

  פטורים

  • רכישת נכסים למכירה חוזרת על ידי חברות נדלן

  • רכישת נדלן על ידי קרנות השקעות נדלן פתוחות או על ידי שריון סגור לציבור;

  • תפעול שוטף של ריכוז או שיתוף פעולה (כגון מיזוגים או פירוק מיזוגים);

  • רכישת נכס עירוני הנתון לשיקום עירוני; וכן

  • רכישת מבנים המסווגים כמבנים בעלי עניין לאומי/צוברי/עירוני

  משטר מס עידוד השקעות

  • חברות המבצעות השקעות רלוונטיות עשויות לקבל פטור מ-IMT עם רכישת נכס נדלן הנחשב להשקעה זכאית.

  מס בולים (IS)

  פעילויות חייבות במס

  • העברות בעלות בתמורה או פטורות או חלקים מהן;

  • שכירות ושכירות משנה של נכסי נדלן

  • נכסים נזילים של קרנות השקעות נדלן

  אנשים חייבים במס

  • יחידים או ישויות משפטיות אליהם מועבר נכס הנדלן או, במקרה של שכירות, בעל הנכס, ללא קשר לתושבות המס שלו.

  סכום חייב במס

  • הערך החוזי או הערך החייב במס, הגבוה מבינהם.

  תעריפים

  • העברות בעלות בתמורה או פטורות או חלקים מהן – 0.8% וכן

  • העברות בעלות חופשיות או חלקים מהן: 10% (בנוסף ל-0.8% שלעיל)

  פטורים/החרגות

  • העברות בין בני זוג ובין הורים וילדים, בהתייחס להעברות פטורות בלבד.

 2. מיסים על בעלות על נדלן בפורטוגל

  מס רכוש עירוני (IMI)

  פעילויות חייבות במס

  • בעלות, זיקת הנאה או זכויות שטח לנכסים עירוניים או כפריים.

  אנשים חייבים במס

  • יחידים או ישויות משפטיות שהם הבעלים, בעלי השטח או בעלי זיקת ההנאה בנכס ב-31 בדצמבר מדי שנה, ללא קשר לתושבות המס שלהם.

  סכום חייב במס

  • הערך החייב במס כפי שנקבע בשומה שנערכה על ידי רשויות המס.

  תעריפים

  • נכס כפרי: 0.8%

  • נכס עירוני: 0.3-0.5% בהתאם לעירייה בה מצוי הנכס;

  • נכס בבעלות יחיד או ישות משפטית תושבי מקלט מס: 7.5%

  פטורים

  • נכס המהווה חלק ממתחם תיירותי;

  • נכס המשולם בקרנות השקעות נדלן משריון צוברי, בקרנות פנסיה וקרנות חיסכון לפרישה

  • נכסים עירוניים הנחשבים מקום מגורים קבוע עד 125,000€

  תוספת למס רכוש עירוני (IMI)

  נשוא המס

  • סכום כל הנכסים המוחזקים בשטח פורטוגזי, מלבד נכסים בסיווג מסחרי, תעשייתי או שירותאו אחר“.

  אנשים חייבים במס

  • יחידים או ישויות משפטיות שהם הבעלים, בעלי השטח או בעלי זיקת ההנאה בנכס ב-31 בדצמבר מדי שנה, ללא קשר לתושבות המס שלהם.

  סכום חייב במס

  • הערך החייב במס כפי שנקבע בשומה שנערכה על ידי רשויות המס.

  תעריפים

  • יחידים פרטיים וירושות: 0.7%;

  • יחידים פרטיים וירושות בהם הסכום המצטבר לכל הנכסים עולה על 1,000,000€: 1%

  • חברות: 0.4%

  • חברות המחזיקות בנכסים המשמשים למגורים עבור החברים בגופים שלהם: 0.7% או 1%, כאשר סכום הנכסים המוחזק על ידי החברה עולה על 1,000,000€;

  • נכסים בבעלות חברות שמשרדיהן הרשומים במקלטי מס: 7.5%.

  פטורים

  • 600,000€ הראשונים מנוחים במקרה של יחידים פרטיים או ירושות

  • חברות עירוניות

 3. מיסים על שכירות ומכירת נכסי נדלן בפורטוגל

מס הכנסה אישי (IRS)

הכנסה חייבת במס

 • הכנסה הנובעת מתוך נכסי נדלן או רווחי הון מתוך מכירת נכסים אלה.

אנשים חייבים במס

 • יחידים שהם תושבי מס בפורטוגל: הכנסות נדלן ברחבי העולם

 • יחידים שאינם תושבים: הכנסות נדלן שנחשבים כאילו נתקבלו בפורטוגל

סכום חייב במס

 • הכנסות נדלן (שכירות): סכום דמי השכירות ברוטו, פחות ההוצאות המתועדות שנגרמו בתחזוקה ושימור וכן IMI, אם הכנסות השכירות ממוסים ביחד עם יתרת ההכנסה החייבת במס, כמו גם IS;

 • רווחי הון: ההפרש בין ערך הרכישה וערך המכירה, פחות הוצאות המכירה (עמלות מתווך) והוצאות שנגרמו במימוש ההון ב-12 השנים שקדמו למכירה. לתושבי פורטוגל, רווח ההון נחשב רק ב-50% מהערך הגלובאלי.

תעריפים

 • הכנסות (שכירות או רווחי הון) למי שאינם תושבים: 28%;

 • רווחי הון לתושבים: מצטרף ליתרת ההכנסה החייבת במס ובכפוף לשיעורי מס פרוגרסיביים הנעים בין 14.5-48%;

 • הכנסות שכירות לתושבים: 28%. אולם אם ההכנסה האמורה ממוסית ביחד עם יתרת ההכנסה החייבת במס, חל שיעור מס מקסימלי של 48% להכנסה חייבת במס העולה עם 80,000€; במקרה זה, יחול מס יסף של 2.5% או 5% על החלק הכמותי של ההכנסה החייבת במס העולה על 80,000€ או 250,000€, בהתאמה

החרגות

 • החרגת מיסוי רווחי מס שמומשו בהעברת נכס למגורים קבועים של אדם החייב במס (תושב מס בפורטוגל) אם רווחי ההון האמורים מושקעים שוב בתוך שלוש שנים, ברכישה של נכס אחר באותה המטרה בפורטוגל או באיחוד האירופי או במדיה החברה באזור הכלכלי האירופי (היה ובמקרה האחרון, קיימים חילופי מידע בנושאי מס).

מס הכנסה חברות

פעילויות חייבות במס

 • פעילויות מסחריות, תעשייתיות או חקלאיות, לרבות הכנסות מרכוש (שכירות) או רווחי הון הנובעים ממכירת נכס (אם הנכס נחשב מלאי לצרכים חשבונאיים, ההכנסה הנובעת ממכירתו נחשב כרווח מפעילויות שוטפות).

אנשים חייבים במס

 • ישויות משפטיות, תושבים או שאינם תושבים אשר מקבלים הכנסה מפעילותן, לרבות הכנסות רכוש (שכירות) או רווחי הון הנובעים מתוך מכירת נכס.

סכום חייב במס

 • הרווח החייב במס לצורכי מס הכנסה חברות מורכב מההכנסות פחות העלויות שנגרמו, בהתחשב בהפסדים מירידת ערך והפחתות מאושרות אחרות

תעריפים

 • במקרה של רווחי הון, אם הם מושקעים שוב ברכוש קבוע מוחשי עד סוף השנה השנייה לאחר המימוש, רק 50% מהערך נחשב למטרות מס.

פעילויות חייבות במס

 • שאינם תושבים ללא מוסד קבוע: 25%

 1. מיסים על שיקום עירוני

שיקום עירוני

הטבות מס

 • פטור IMI למשך 3 שנים, הניתן לחידוש ל-5 שנים נוספות (אם ניתן עבור חכירה שאינה מסחרית) עבור מבנים הנתונים לעבודות שיקום עירוניות

 • פטור IMT לרכישת נכסים באזורי שיקום עירוני, היה ועבודות השיקום מתחילות ב-3 השנים לאחר הרכישה;

 • ניכוי מס בסך 30% מהעלויות שנגרמו לבעלים בקשר עם השיקום עד 500€

 • רווחי ההון שנצברו לתושבים באזור הפורטוגזי, ביחס למכירה הראשונה של נכסים לאחר השיקום, ממוסים בשיעור קבוע של 5%;

 • דמי שכירות שנתקבלו על ידי תושבים באזור הפורטוגזי וביחס לשכירות נכסים שחודשו ואשר נמצאים באזורי שיקום, ממוסים בשיעור קבוע של 5%;

 • הנכסים נשוא חוזי שיפוץ, במצבים מסוימים, נתונים לשיעור מופחת בסך 6%.

אם לא מצאתם כאן את המידע שחיפשתם בנושא מיסים בפורטוגל, מוזמנים לשלוח לנו הודעה ונשמח לעזור >

חזרה למעלה

Related Posts

לקבלת מידע ואו תיאום פגישה, חייגו אלינו 054-8295829 או השאירו פרטים:

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.